لحساب

لشتاب ويس ربعا لا إتقـّيس ميمش تزلا تاروا ن إسرائيل گ لخلا ألّيگ كـّان گ ؤبريد غر تمازيرت ن ؤقاول. لا نتانّاي ديگس أغوّغ ن بنادم خف ؤنّات إخلقن د ميمش إنعت ربّي تازدگي نس.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.