ئسكّين نّا گان ئمازانّ

لشثاب ن ـ " ئسكّين نّا گان ئمازانّ " ئتّواسي زگ لشثاب ن ـ ربّي نّا ئتّسّفران س ـ ثمازيغث. لفيلم أد ئتّواگ زگ لشثاب ن ـ " ئسكّين نّا گان ئمازانّ "، نّا ئتّواسين زگ لشثاب ن ـ ربّي نّا ئتّوسّفران س ـ ثمازيغث. لوقا أيدا ئتقّيسن س ـ ؤقمو نس لقيسث ن ـ ثودرث ن ـ ئمومنّ ئمزوورا د ـ ثمارا نّا غيفسن ئكّان ضارث ن ـ مايد ئتّييسي سيدنا عيسى غر ئگنّا، حما أد صّيوضن أوال نس ئي ميدّن. لّيگ غيفسن دّيضر رّوح ن ـ ربّي أر ساوالن س ـ واوال ن ـ لگنوس ضنين،غالن ميدّن ئيس سوان شّراب؛ مشان ئوشاس ربّي ئي بطرس زّعامث أداسن ئسّفرو س ـ واوال ن ـ ربّي أينّا يجران. أر ئسّارا نتّا د ـ يوحنّا گ ـ مايد ئگان أنسا أر تبرّاحن س ـ ئنغميسن ژيلنين خف لمسيح أها تّوكرفصن شيگان. بولوس نتّا ئكّا ييسم نس شاوول، أر ئتّكرفاص أگراو ن ـ ئمومنّ، أر ئتسبّاب گ ـ لموث نسن؛ مشان يان واسّ ئفّغد غورس لمسيح س ـ ئخف نس أها ئبدّل ثودرث نس. بولوس ثكّا غيفس ثمارا ئوعرن حما أد ئضاع ثنباطّ ن ـ سيدنا عيسى لمسيح لّيگ أس ئنّا: " گيخش د ـ أسيدّ ئي لگنوس نّا ؤر گينين ؤداين حما أنّ ثصّيوضّ أفوكّا ئي دّونيث كولّ " ئكّر بولوس أر ئتكّا ثيميزار أر ئتبرّاح س ـ واوال ن ـ ربّي، ئصبر ئي ثخندالّاسين ن ـ ووداين د ـ ثماريوين نّا غيفس سيكّان، ئصبر أود ئي ثيثي د ـ ل حبس.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.