لقيست ن ربّي د بنادم

تاد أيد إگان لقيست ن ربي د ميدّن: ميمش إخلق ربي بنادم د ميمش تعصا بنادم د ميمش إگا ربي حما أد إغفر دّنوب ن شّعب نس. يوت ن لقيست ن تايري زي تيزويري آل تينگيري!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.