أيت لاوي

لشتاب ويس شراض زي لشتاب إقدّسن ييويد إسم نس زي لفاميلا ن لاوي، يون زي واراوْ ن يعقوب س تناعش. إستيتن ربّي أد گان إنـَبْدادن حما أد عاونّ ميدّن أد عبدن ربي. نيتـني أ دا ياكّـان إ ربي تيمغراس نّاد تّاوين ميدّن حما أد محون دّنوب ن ميدّن. س تمغراسنّا أس دا تـّيغـيـيـْن ميدن أد قرّبن غر ربي إزدّيگن.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.